Overzicht van de ondersteuning

 1. De kracht van de school

  Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht

  Het ABC Noorderlicht is met haar diverse populatie een afspiegeling van Amsterdam in het klein. Het is een school waar de leerlingen persoonlijk worden begroet, gezien worden en in hun kracht worden gezet. Door iedereen binnen de school worden de gedragsverwachtingen en de waarden: verantwoordelijkheid, veiligheid, respect en plezier nagestreefd. Er heerst een vriendelijke open sociale sfeer en omgeving, met een duidelijke structuur, die het leren bevordert en waar wordt gewerkt met PBS (positive behavior support), een doelmatige aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het ABC Noorderlicht streeft naar een zo passend mogelijk onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor elke leerling.

  De leerlingen stellen zichzelf doelen, denken hierbij na over de aanpak, over wie ze zijn en wat ze willen (worden) én bespreken zelf de voortgang op alle vlak geregeld met hun mentor en ouder(s)/verzorger(s). Deze doelen van de leerlingen worden opgenomen in hun OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Signaleringslijsten van Meten is Weten kunnen hiervoor een middel zijn om de ondersteuningsbehoefte voor deze leerlingen vast te stellen.

  In de talentklassen en bij de keuzevakken krijgen de leerlingen de kans zich te ontwikkelen en te ontplooien in vakken waarin ze geïnteresseerd zijn. Alle leerlingen in de onderbouw worden gecoacht op studievaardigheden, zoals bijvoorbeeld het plannen en organiseren. Ook het welzijn van de leerlingen is belangrijk. Daarom hebben wij een gezonde schoolkantine, zijn wij een gezonde school en vinden wij het belangrijk dat de leerlingen sporten en bewegen en dagen we hen hierin uit.

 2. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school

Leerweg onder- steuning vmbo

Hoe werkt de school hieraan?

Leerweg- ondersteuning vmbo

 • Kleinere klassen met veel aandacht voor individuele leerling.

 • Adaptieve programma’s taal en rekenen.

 • Mentoren monitoren de leerlingen en hebben een intensieve preventieve signaleringsfunctie, waarop in samenspraak met de leerlingbegeleider en ouder(s) een passend aanbod gezocht kan worden voor de leerling.

 • Laagdrempelig extra hulp bij huiswerk, ook online. Mogelijkheid om dagelijks onder begeleiding op school huiswerk te maken.

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan?

Taal/rekenen

 • Alle leerlingen maken een diagnostische test met het programma Muiswerk . Dat zoekt voor elke leerling op individuele basis exact uit wat hij of zij nodig heeft en de leerlingen werken binnen Muiswerk ieder met een individueel programma.

 • Leerlingen hebben lesuren waaraan zij aan NUMO werken, aan hun individuele programma. Tijdens deze lessen zijn onderwijsassistentes aanwezig, zodat er voldoende aandacht is voor individuele uitleg.

Dyslexie

 • Dyslexieprotocol wordt gevolgd.

 • Iedere leerling met dyslexie krijgt een Dyslexiekaart, met daarop genoteerd de individuele compensaties en faciliteiten, zoals bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen en eventuele vergrotingen.

 • Gebruik van het digitale programma Claroread voorzien van een voorleesfunctie en voor meerdere talen inzetbaar.

 • Mogelijkheid tot digitale boeken.

 • Toetsen voorzien van een D.

 • RT (remedial teaching).

Dyscalculie

 • Dyscalculieprotocol wordt gevolgd.

 • Iedere leerling met dyscalculie krijgt een Dyscalculiekaart, met daarop genoteerd de individuele compensaties en faciliteiten, zoals bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen en gebruik van hulpmiddelen, zoals een tafelkaart en/of rekenmachine.

Ondersteuning bij intelligentie

Hoe werkt de school hieraan?

Disharmonische intelligentie

 • Notatie in het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) en in de klassenoverzichten, met de opmerking ‘oppassen voor overschatting’, met name bij als het verbale IQ beduidend hoger uitvalt dan het symbolische IQ.

 • Visuele ondersteuning, bijv. m.b.v. een beeldwoordenboek als daar behoefte aan is.

Ondersteuning bij motivatie en leren

Hoe werkt de school hieraan?

Motivatie en concentratie

 • Gespreksonderwerp bij de mentor-/LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)- gesprekken en het mentoruur/LOB-uur.

 • Eventueel inzet Doelenkaart met gerichte doelen op dit vlak voor de leerling.

 • Koptelefoon tijdens de lessen voor de leerling.

 • Adviezen voor de docenten van deze leerlingen bij de klassenoverzichten voor tijdens de lessen.

 • Bij gebrek aan motivatie en concentratie kan dit besproken worden bij de Leerling besprekingen volgens het handelingsgericht werken (HGW).

 • Eventueel inzet van My School Coach van Dock.

 • Eventueel individuele begeleiding van de BPO (begeleider passend onderwijs).

 • PBS: versterken gewenst gedrag, voorkomen probleemgedrag.

 • Zo nodig extra onderzoek van de leerling door de orthopedagoog.

Studievaardig- heden:

plannen en organiseren, taakgericht werken

 • Lessen studievaardigheden door de mentor met behulp van het programma Tumult.

 • Huiswerkklassen voor de leerlingen op school en voor een aantal door Instituut de Leeuw.

 • Gespreksonderwerp bij de mentor-/LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)- gesprekken en het mentoruur/LOB-uur.

 • Eventueel inzet Doelenkaart met gerichte doelen op dit vlak voor de leerling.

 • Adviezen voor de docenten van deze leerlingen bij de klassenoverzichten voor tijdens de lessen.

 • Eventueel inzet van My School Coach van Dock.

 • Inzet individuele begeleiding door de leerlingbegeleider en/of BPO (begeleider passend onderwijs) voor sommige leerlingen.

 • Zo nodig extra onderzoek door de orthopedagoog.

Ondersteuning bij sociaal- emotioneel functioneren

Hoe werkt de school hieraan?

Sociale vaardigheden

 • Programma Breinkennis (betreffende zelfbeeld, vriendschap en risicogedrag) in de klas inzetten door de mentor.

 • Signaleringslijst Meten is Weten uitzetten voor deze leerlingen bij de docenten, leerling, ouder(s)/verzorger(s).

 • SoVa-training wordt aangeboden aan de leerlingen die dit nodig lijken te hebben.

 • Eventueel inzet van My School Coach van Dock of van Elance voor meisjes.

Angst en stemming (incl. faalangst)

 • Signalering screeningslijst GGD ‘Jij en je gezondheid’ in leerjaar 1 en 3 door de jeugdverpleegkundige.

 • FRT (faalangstreductietraining) wordt aangeboden aan de leerlingen die dit nodig lijken te hebben.

 • Of een training ‘Vrienden voor jongeren’, die hen kan helpen om bijv. beter om te leren gaan met (faal)angst.

 • Bij ernstige problematiek doorverwijzing naar ondersteuning voor extra onderzoek, namelijk via het OKT (Ouder-Kind-Team).

Omgaan met grenzen

 • Gedragsverwachtingen bespreken.

 • Gespreksonderwerp bij de mentor-/LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) – gesprekken en het mentoruur/LOB-uur.

 • Programma Breinkennis (risicogedrag) inzetten door de mentor.

 • Eventueel inzet Doelenkaart met gerichte doelen op dit vlak voor de leerling.

 • Adviezen voor de docenten van deze leerlingen bij de klassenoverzichten voor tijdens de lessen.

 • Bij problemen met het omgaan met grenzen kan dit besproken worden bij de Leerlingbesprekingen volgens het handelingsgericht werken (HGW).

 • PBS: versterken gewenst gedrag, voorkomen probleemgedrag.

 • Met een ADHD-verklaring recht op een ADHD-kaart met faciliteiten en compensaties, zoals bijv. koptelefoon op, tijdverlenging en rustige plek in de klas.

 • Eventueel individuele coaching door BPO. Of groep coaching in de vorm van ‘Busy Kids’.

 • Zo nodig kan een ART – training worden ingezet.

 • Bij ernstige problematiek doorverwijzing naar ondersteuning voor extra onderzoek, o.a. via het OKT (Ouder Kind Team).

Middelen- gebruik en verslaving

 • Signalering screeningslijst GGD ‘Jij en je gezondheid’ in leerjaar 1 en 3 door de jeugdverpleegkundige.

 • Bij vermoedens van ernstige problematiek doorverwijzen naar de OKA (ouder kind adviseur).

 • Preventief programma Frisse start inzetten door de mentor.

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen

Hoe werkt de school hieraan?

Slechtziendheid, slechthorend- heid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

 • Medisch protocol voor de leerlingen waarbij dit geldt en nodig wordt geacht.

 • Afspraken op individueel leerling niveau en vastgelegd in een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan).

 • Tips voor de docenten in de klassenoverzichten.

 • Protocol en tips bij slechtziendheid.

 • Het schoolgebouw heeft een lift.

 • Inzet huisonderwijs bij langdurig zieke leerlingen.

 • Eventueel inzet robot op afstand.

 • Vrijstelling van de vakken die (lichamelijk) te belastend zijn.

 • Deskundige adviezen van jeugd-/kinderartsen bij m.n. belastbaarheid en chronische ziekten.

 • Aangepast rooster indien dat noodzakelijk wordt geacht door een deskundige.

Ondersteuning thuis en vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis/vrije tijd

 • Ouderbetrokkenheid stimuleren.

 • Inzet OKT/OKA wanneer nodig en in samenspraak met leerling en ouder(s)/verzorger(s).

 • Samenwerking met en advies van externe hulpverleningsorganisaties.

 • Aanbieding van:

  • Topscore sportactiviteiten.

  • DOCK (gezamenlijke jongerenactiviteiten in de vrije tijd).

  • My School Coach (mantelzorg).

  • Elance-coach (voor meisjes).

  • Topscore-Fit (voor gezondere leefstijl – jongens).

  • Yalla Yalla (voor gezondere leefstijl – meisjes).

  • Alleen Jij Bepaalt (voor positieve sportieve levenstijl).

  • Instituut De Leeuw (RT en huiswerkondersteuning).

  • Huiswerkklassen.

  • Leerlingenraad.

 • School onderhoudt de contacten en ondersteunt indien nodig.

Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan?

TOS

 • Iedere leerling met een gediagnosticeerde TOS (taalontwikkelingsstoornis) krijgt een TOS-kaart met individuele compensaties en faciliteiten, zoals tijdverlenging bij toetsen en gebruik van hulpmiddelen, bijv. van een beeldwoordenboek.

 • Extra individuele ondersteuning van Viertaal.

NT2

 • Iedere NT2- leerling krijgt een kaart met individuele compensaties en faciliteiten, zoals tijdverlenging bij toetsen en gebruik van evt. hulpmiddelen, zoals een beeldwoordenboek.

 • Extra individuele ondersteuning van deze leerlingen.