Aan- en afwezigheid

Over aanwezigheid zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in ons verzuimprotocol. Het verzuimprotocol legt uit wat er van ouders en leerlingen wordt verwacht en wat de taak van school is. Het is belangrijk dat ouders, leerlingen en school zich aan deze afspraken houden. Leerplicht controleert alle scholen jaarlijks op het nakomen van de afspraken. Alle informatie over ons beleid op gebied van verzuim staat in ons verzuimbeleid. 

Het aanvragen van verlof 

Verlof kan alleen bij hoge uitzondering worden verleend. Dit verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd met een formulier. Het formulier is verkrijgbaar bij de administratie en de verzuimcoördinator. Het volledig ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator of de teammanager van het leerjaar waar uw zoon of dochter onderwijs volgt. De directeur (in samenwerking met de leerplichtambtenaar) beslist uiteindelijk of de aanvraag wordt toegekend. Extra verlof aansluitend aan een vakantie is niet toegestaan. 

Schorsingen en verwijderingen 

Als een leerling zich niet aan de schoolregels houdt en de veiligheidsbeleving van andere leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel beschadigt door zijn of haar gedrag, kan school besluiten om een leerling intern of extern te schorsen gedurende één of meerdere dagen. In uitzonderlijke situaties kan de school zelfs overgaan tot het verwijderen van een leerling. Meer informatie staat in het Schorsingsprotocol. 

Belangrijke documenten en verwijzingen