Gezonde schoolkantine

Het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is een gezonde school!

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doen wij aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers: Educatie – Schoolomgeving – Signaleren – Beleid. Als je school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan je voor dat thema het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat je zien dat je voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLO Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en het Trimbos-instituut. 

 Wij hebben het thema certificaat Voeding en het thema certificaat Bewegen en Sport. Al vijf jaar op rij zijn wij in het bezit van de gouden schoolkantine schaal en ons schoolterrein is rookvrij! Kortom het ABC Noorderlicht is een Gezonde school! 

 Het Voedingsbeleid van Het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht 

Waarom voedingsbeleid op school? 

Wanneer je gezond bent, heb je misschien wel 100 wensen, maar zodra je ziek bent heb je er maar één en dat is beter worden. De school is een omgeving om te leren en juist daarom willen wij onze leerlingen bewust maken van hoe belangrijk hun gezondheid is. 

Onderwijsresultaten en gezondheid hangen met elkaar samen. Goede onderwijsresultaten versterken bijvoorbeeld het zelfvertrouwen en op lange termijn leiden goede onderwijsresultaten tot een grotere kans op maatschappelijk succes. (Schrijvers en Storm, 2009) Door educatie, sportlessen, gezondheid bevorderende projecten en een gezonde kantine werken wij aan een (sport)stimulerende en gezonde school. Ieder kind heeft namelijk recht op een gezonde toekomst. Om gezondheidsbevordering te kunnen laten slagen werken we samen met de (school)omgeving, de GGD, Het Voedingscentrum, het personeel en de leerlingen zelf, maar ook hebben we de steun van ouders nodig om achter ons beleid te staan en het beste voor onze leerlingen en uw kind(eren) te kunnen volbrengen.  

1. Signalering 

Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg/’Jij en je Gezondheid’, Jeugdmonitor. 

Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/docenten/ ondersteuningsgcoördinator/leerlingbegeleiders/mentoren/OKA/jeugdarts/jeugd-verpleegkundige/jeugdpsycholoog en vertrouwenspersonen aangewezen.  

2. Educatie 

Er wordt structureel (elk schooljaar) aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen. 

In de biologielessen komt het thema ‘voeding en vertering’ aan bod. Bij het vak verzorging wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en werken de leerlingen met het programma ‘Weet wat je eet’. 

Wij bieden projecten aan over voeding en leefstijl. 

Het project Yalla Yalla let’s Go! Het project biedt meisjes verschillende laagdrempelige sport- en theorielessen aan om een gezondere leefstijl aan te leren. Voor jongens wordt het programma Topscore-Fit aangeboden. 

Topscore Diverse naschoolse sporten waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen. 

 

3. Leerlingen 

De leerlingenraad is actief betrokken bij het meedenken over een gezondere school. 

Leerlingen worden actief gevraagd naar hun mening over de kantine d.m.v. enquêtes en deze anonieme gegevens worden gebruikt om de kantine en het aanbod aantrekkelijker en gezonder te maken. 

 4. Omgeving 

ABC Noorderlicht heeft geen frituur. Wij verkopen geen energiedrankjes in de kantine of automaten. 

Met de cateraar/kantinebeheerder is afgesproken dat hij ieder jaar het aanbod checkt via de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteert. Als er nieuwe producten worden toegevoegd, dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan voorkeur/middenwegcriteria. 

Onze leerlingen en het personeel kunnen eenvoudig zelf watertappen bij watertaps in de kantine/plaza. 

Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school en nieuwsbrieven. ( www.abnoorderlicht.nl ) 

 5. Kantine 

Onze kantine is een gezonde schoolkantine volgens ‘de Richtlijnen Gezondere Kantines.’ 

      

In een gouden kantine is de verhouding betere keuzes en uitzonderingen 80%-20%. 

De kantine biedt per aangeboden productgroep minimaal een betere keuze aan. 

De kantine legt op de opvallende plekken alleen betere keuzes 

Er zijn voldoende zitplaatsen in de plaza beschikbaar voor alle leerlingen. 

In de school wordt geen reclame gemaakt voor ongezonde producten. 

In de kantine hangen posters over de gezonde kantine en wat er aangeboden wordt in de kantine. 

 6. Automaten 

In de automaten worden 80% gezondere producten aangeboden naast de 20% minder gezonde producten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. De automaten maken geen reclame voor ongezonde producten. 

 7. Duurzaamheid 

In de toekomst willen wij duurzame producten gebruiken, eigen moestuintjes onderhouden, afval scheiden en minder plastic gaan gebruiken. 

Een kantine creëren waarbij aandacht is voor milieu-, dier- of mensvriendelijke producten. Het stimuleren van een omgeving waarbij fietsen en lopen de standaard is. 

 8. Evaluatie 

De school krijgt advies op maat van het voedingscentrum en is bereid om met andere partijen samen te werken. (Zoals de UvA en de VU). 

Projecten worden ieder jaar geëvalueerd waardoor verbeterpunten het volgende jaar meegenomen kunnen worden. 

De coördinator gezonde school en het team komen een aantal keer per jaar samen om de kwaliteit te waarborgen en agendapunten te bespreken. 

Ieder jaar wordt aan het einde van het schooljaar met het gezonde schoolteam geëvalueerd en gepresenteerd aan de directie wat goed ging en de verbeterpunten worden meegenomen en toegepast in het volgende jaar. 

Zo hebben wij dit jaar aan de leerlingen bidons uitgedeeld om de verspilling van plastic bekertjes tegen te gaan. 

Bij de watertaps worden dan ook geen bekertjes meer geleverd. 

Wij zijn bezig met de subsidie Jong leren eten om de moestuintjes en de kassen te gebruiken en deze te koppelen aan onze kantine. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. 

Er is subsidie toegekend voor ondersteuning op het gebied van relaties en seksualiteit.