Anti-pestbeleid

Stappenplan Pesten

Wij spreken van pesten als een leerling gekwetst en/of geïntimideerd wordt door anderen. Dit kan zeer bedreigend overkomen. Wij tolereren geen enkele vorm van pesten en treden hier tegen op. Daarbij volgen wij onderstaand stappenplan:

Stap 1
Wanneer iemand pestgedrag signaleert, wordt dit gemeld bij de mentor(en) van de leerling.

Stap 2
Na melding van pestgedrag neemt de mentor contact op met de gepeste om gegevens in te winnen.

Stap 3
Afhankelijk van de situatie zullen de gepeste en de pester van elkaar geïsoleerd worden.

Stap 4
De mentor neemt contact op met de ouders van de gepeste leerling voor melding en informatie en bespreekt de te volgen route.

Stap 5
De mentor gaat het gesprek aan met pester om het verhaal compleet te krijgen.

Stap 6
Afhankelijk van de zwaarte van het pestgedrag zal door de leiding van de school passende acties in worden gezet.

Stap 7
De mentor organiseert een gesprek tussen beide partijen om tot afspraken te komen. Eventueel kan door beide partijen een respectcontract ondertekend worden.

Stap 8
De mentor neemt eventueel nogmaals contact op met thuis (beide partijen) om de afspraken weer te geven.

Stap 9
Als er meerdere leerlingen uit een klas betrokken zijn bij het pesten, of als het pesten ernstige vormen heeft aangenomen dan zal door de mentor aandacht worden besteed aan het pesten in het mentoruur. Dit om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leefklimaat te benadrukken en de onderlinge sfeer te bevorderen.

Stap 10
De mentor monitort samen met de leerlingbegeleider, de teamleider en het docententeam de gemaakte afspraken tussen de gepeste en de pester.

Stap 11
Wanneer er sprake is van strafbare feiten, wordt door de school aangifte gedaan.

Mochten bovenstaande stappen niet voldoende zijn om het pestgedrag te verhelpen, wordt de casus in het interne ZAT besproken. De betrokken ouders zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op school. De school en de ouders hebben de mogelijkheid om de hulp van een externe vertrouwenspersoon in te roepen (zie schoolgids).De verantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de mentor. De teamleider/schoolleiding wordt op de hoogte gehouden van de ondernomen stappen en een en ander wordt in Magister vastgelegd, waarbij ook het OOP wordt geïnformeerd.

N.B.: Indien het pesten de klas overstijgt, zullen de mentoren van alle betrokken klassen het protocol volgen.